پرینت و فتوکپی سیاه و سفید A4 یکرو 10 برگ: 1000 تومان

پرینت و فتوکپی سیاه و سفید A4 یکرو 100 برگ: 10000 تومان

پرینت و فتوکپی سیاه و سفید A4 یکرو 500 برگ: 50000 تومان

پرینت و فتوکپی سیاه و سفید A4 دورو 10 برگ: 1200 تومان

پرینت و فتوکپی سیاه و سفید A4 دورو 100 برگ: 12000 تومان

پرینت و فتوکپی سیاه و سفید A4 دورو 500 برگ: 55000 تومان